Villa Carlsten, plan with extension towards north drawn on original drawing
Villa Carlsten, ritning med utbyggnaden mot norr ritad på originalritningen. Villa Carlsten, plan with extension towards north drawn on original drawing.

Villa Carlsten

På Sveriges sydvästra spets, på en halvö mellan Östersjön och Öresund, ligger semesterorten Falsterbo. Fram till sekelskiftet 1900 var här i stort sett bara en vidsträckt sandhed. Runt sekelskiftet 1900 började Falsterbo exploateras som badort. 1898 uppfördes Strandhotellet och samma år började den nya järnvägen att gå till Malmö. Vid denna tid byggdes också de första sommarvillorna ute på heden.

Villa Carlsten Original plan before extension
Villa Carlsten Planritning innan utbyggnaden. Villa Carlsten Original plan before extension.

1914 gifte sig den österrikiske arkitekten Josef Frank (1885-1967) med svenskan Anna Sebenius. Somrarna tillbringade paret i Falsterbo. Här ritade Frank, mellan åren 1924 och 1936, fem sommarhus till sin frus släktingar och bekanta. Husen utgör en betydande del av Josef Franks byggda arkitektur. Sommarvillorna i Falsterbo ritades till största delen under den mest intensiva perioden av Franks liv som arkitekt i Wien. Han betraktades allmänt som den ledande arkitekten i sin generation i Österrike. 1927 bjöds han in av Mies van der Rohe att delta på den epokgörande Weisenhofsiedlung i Stuttgart. 1931 ansvarar Frank för Werkbundutställingen i Wien. 1933 emigrerade Josef Frank och hans fru till Sverige. Året efter knöts han av Estrid Ericson till Svenskt Tenn. Villa Carlsten, från 1926-27, är den minsta av Franks Falsterbovillor. Ursprungligen låg huset närmast havet i raden av nya hus längs Fyrvägen. Huset har två små terrasser som man når från ena sovrummet på övervåningen. De två burspråken med terrasserna är som utdragna lådor ur huskroppen. Från den västra terrassen hade man ursprungligen utsikt över Öresund och från den södra över Östersjön.

Önskemålet från familjen Carlsten var ett litet sommarhus. Det hus som ursprungligen byggdes visade sig dock alltför litet, och redan efter ett år förlängdes det genom att fasaden flyttades 2 meter mot norr.

Villa Carlsten seen from Fyrvägen, with Villa Claëson in the background.
Villa Carlsten sedd från Fyrvägen med Villa Claëson i bakgrunden. Villa Carlsten seen from Fyrvägen with Villa Claëson in the background

I villa Carlsten utnyttjas den lilla planen maximalt till att skapa omväxling och variation. Trots sina små mått lyckas Frank skapa en sammansatt sekvens av rum. Entréplanet som helhet är uppdelad i två tydliga delar. En offentlig med umgängesdelar med huvudentré och vardagsrum, och en andra norrvänd servicedel med kök, skafferi och jungfrukammare med separat köksentré. Utsidans vidsträckta landskap blir till en del av vardagsrummets arkitektur genom det kontinuerliga fönsterbandet som löper kring burspråken.

Villa Carlsten är ett av Josef Franks minsta hus, men Frank lyckades ge huset en naturlig omedelbar charm som är uppenbar för alla som någon gång besökt det. Han visar i detta projekt att arkitektur inte är beroende av storslagenhet eller ekonomisk frikostighet utan kan skapas med det vardagliga lilla livet som utgångspunkt.

Mikael Bergquist

Detta är en kort version av texten ur boken Josef Frank: Villa Carlsten

Carlsten House, Falsterbo

On Sweden’s south-western tip, on a peninsula where the Baltic Sea meets the Öresund strait, lies the holiday resort of Falsterbo. Until about 1900 it was little more than a sweeping expanse of sand dunes. Around the turn of the twentieth century, Falsterbo began to develop into a seaside bathing resort. In 1898 the Beach Hotel was erected, and the same year a new railway linked the community to Malmö. At about this time the first summer houses began to appear out on the dunes.

In 1914, Austrian architect Josef Frank (1885–1967) married a Swede named Anna Sebenius. The couple spent their summers in Falsterbo, and Frank designed five summer houses there between 1924 and 1936 for his wife’s relatives and acquaintances. Together these houses make up a substantial portion of his built architecture.

1. Villa Claëson, 2. Villa Carlsten, 3. Villa Seth, 4. Villa Låftman, 5. Villa Wehtje, 6. Ateljé Österling
1. Villa Claëson, 2. Villa Carlsten, 3. Villa Seth, 4. Villa Låftman, 5. Villa Wehtje, 6. Ateljé Österling

Frank designed the majority of his Falsterbo houses during the most intense period of his life in Vienna, when he was working as an architect, interior designer, and writer. Frank was widely considered the foremost architect of his generation in Austria. In 1927 he was invited by Ludwig Mies van der Rohe to participate in the epoch-defining Weissenhof Estate development in Stuttgart. In 1931, Frank was in charge of the Werkbund Exhibition in Vienna. In 1933, he emigrated with his wife to Sweden, and the following year he was recruited by Estrid Ericson to join the interior design company Svenskt Tenn. The smallest of Frank’s Falsterbo houses, the Carlsten House, was built in 1926–27. It was originally the last and closest to the sea in a series of houses along Fyrvägen. It has two balconies that are accessible from one of the bedrooms on the upper level. These sit atop windowed boxes that project out from the main volume of the house like open drawers. The western balcony offered a view of the Öresund and the southern one a view of the Baltic. The Carlsten family had asked for a small summer house; however, Frank’s first design turned out to be too small, and just a year after it was built they decided to expand it on the north side by two meters.

Josef Frank visits Villa Carlsten. Patio furniture by Frank. Original dividing wall in the garden in the background.
Josef Frank på besök i Villa Carlsten. Trädgårdsmöbel ritad av Frank. Ursprunglig mur mot kökssidan i bakgrunden. Josef Frank visits Villa Carlsten. Patio furniture by Frank. Original dividing wall in the garden in the background.

In the Carlsten House he made maximum use of the small dimensions of the plan to create a rhythm of contrasts and variation. Despite the small dimensions of the

Carlsten House, Frank was masterful in his ability to create a compound sequence of spaces. The ground level is divided into two clear parts, a public zone of social spaces comprising the main entrance and living room and a north-facing service zone comprising kitchen, larder, maid’s quarters, and separate kitchen entrance. The continuous bands of windows that wrap the two boxy projections afford broad views over the surrounding landscape, incorporating it into the architecture of the living room.

The Carlsten House is one of Josef Frank’s smallest, but the architect succeeded in giving it a natural, straightforward charm that is obvious to anyone who has ever visited it. He demonstrates in this project that architecture is not dependent on monumentality or economic largesse, but can be created even within the humble confines of everyday life.

Mikael Bergquist

This is a short version of the text from the book Josef Frank: Villa Carslsten